English

Sosyal hizmet, toplumsal refahı maksimize etmek için toplumdaki sosyal değişimin etkin şekilde gerçekleştirilmesini, insanın özgürleşmesini ve güçlenmesini amaç edinmiş bir bilim dalıdır. Toplumlardaki ekonomik, sosyal ve kültürel değişmelere paralel olarak toplumsal sorunların çözümünde bireylere ihtiyaç duydukları desteğin sağlanmasında ve bireylerin çevresi ile bütünleşmesinde sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada sosyal ve ekonomik desteğe gereksinim duyan bireylere sosyal hizmet alanlarında verilecek destek konusunda kalifiye personel istihdamı da gündeme gelmektedir. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünün amacı; sosyal hizmet alanlarında ihtiyaç duyulan yeteneklere sahip, gelişime açık, vizyonu olan ve hizmet alanının ihtiyaç duyduğu teorik ve uygulamalı bilgi altyapısına sahip sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir. Nüfus artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve toplumsal etkenler, sosyal hizmetlere duyulan ihtiyacı artırmaktadır. İhtiyacın hızlı bir şekilde artış göstermesine karşın sosyal hizmet uygulamaları sunacak veya müdahaleleri gerçekleştirilecek uzman personel ihtiyacı söz konusudur. Bu bilgiler doğrultusunda teori ve uygulama altyapısına sahip sosyal hizmet uzmanlarının yetiştirilmesi, hem toplumsal ihtiyacın hem de istihdam talebinin karşılanması konusunda avantaj sağlayacaktır.

Programdan mezun olan öğrenciler, “Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanını alacaklardır.

Bölümde Sosyal Hizmet disiplinine ilişkin temel bilgilere ilaveten uygulamada yaşanan sorunların ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Ders programında sosyal hizmete giriş, sosyal antropoloji, sosyal hizmet ve sosyal refah, sağlık mevzuatı, sosyal hizmet kuramları, aile hukuku, yerel yönetimler ve sosyal hizmet, sosyal hizmet müdahaleleri, kadın hakları ve koruma, yaşlılar ve sosyal hizmet, gençler ve sosyal hizmet ve aile terapilerigibi uzmanlaşmaya yönelik mesleki dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilecektir.

Bu bölüm güncellenmektedir.

 

Bu bölüm güncellenmektedir.

 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017