English

Sağlık sektörü, tüm dünyada artan nüfus ve ihtiyaç farklılaşmasına bağlı olarak önemi artan alanların başında gelmektedir. Böyle bir yapının söz konusu olması maliyetlerin optimal seviyeye getirilmesi, verimliliğin artırılması ve hizmet satın alanların memnuniyetlerinin artırılması gereksinimlerini doğurmaktadır. Diğer taraftan sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının sayısının gün geçtikçe artış göstermesi; rekabete bağlı olarak iş süreçlerinde yeniden yapılandırılmayı beraberinde getirmektedir. Bu noktada kalifiye personel istihdamı, büyük önem arz etmektedir. Böylelikle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünün temel amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip, vizyonu olan, yeniliğe açık ve yeni edinmiş olduğu bilgileri iş süreçlerine aktarabilen sağlık yöneticileri yetiştirmektir.  Toplumun sağlık düzeyinin iyileştirilmesi ve bunun sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesinde sağlık kurumlarının büyük rolü vardır. Bu nedenle sağlık kurumlarının yönetimi sürecinde istihdam edilecek personelin çağdaş gereklere göre ve donanımlı elemanlar olarak yetiştirilmeleri, önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Böylelikle sağlık sektöründeki değişmeleri yakından takip eden ve bu değişmeleri müfredatlarına ve uygulamalarına entegre etmeyi amaç edinen üniversitemizde donanımlı sağlık kurumu yöneticilerinin yetiştirilmesi, sektörün gelişmesi ve uluslararası eksende rekabet edebilirliğini arttırması konusunda avantaj sağlayacaktır.

Programdan mezun olan öğrenciler, “Sağlık Yöneticisi” unvanını alacaklardır. Sağlık sektörü, istihdam açığının süreklilik gösterdiği alanların başında gelmektedir. Diğer taraftan gereksinimlerin artması ve değişiklik göstermesi, sağlık sektörüne yeni kuruluşların girmesini de beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda sağlık yönetimi bölümü mezunları, gerek kamu gerekse özel sağlık sektörü içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Lisans düzeyinde eğitim verecek olan bölümde Sağlık Yönetimi disiplinine ilişkin temel bilgilerin aktarılmasına ilave olarak uygulamada yaşanan sorunların ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Sağlık yönetimi alanını tüm yönleriyle ele alabilmek için interdisipliner bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle program oluşturulurken sağlık – işletme ve ekonomi dersleriyle birlikte sosyal bilim formasyonu kazanılmasına dönük derslere yer verilmiştir.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017