English

 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, prosedürlerinde belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; yürürlükte olan kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak birimlerin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri planlamak, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

Üniversitenin ulaşım, güvenlik, bakım-onarım, yemek, temizlik ve danışma hizmetlerinin sorunsuzca yürütülmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini yürütmek.

Üniversitenin ticari faaliyetleri sonucunda oluşan tüm mali işlemleri (finans, muhasebe, vergi) planlamak ve takip etmek; işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini ve zamanında raporlanmasını sağlamak.

 

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

 Yücel YÜKSEL

yucel.yuksel@kstu.edu.tr

idari.isler@kstu.edu.tr

 

Mali İşler Uzmanı

Zeynep ETİZ

zeynep.etiz@kstu.edu.tr

muhasebe@kstu.edu.tr

 

 

Öğrencilerin kayıt, ders kayıt, öğrenim belgesi, kimlik, tecil, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, dokümanlarını hazırlamak.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın temel görevi Üniversitemizde bulunan fakülte ve bölümler hakkında başta yeni kayıt olacak öğrenciler ve aileleri olmak üzere tüm öğrencilerimize doğru ve eksiksiz bilgi vermek ve rehberlik yapmaktır.

Daire Başkanlığımız bu görevi Rektörlük tarafından yayımlanan Akademik Takvime bağlı kalarak, zamanında ve ilgili birimler ile istişare ederek en etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmektedir.

Öğrenci İşlerinde görevli personelimiz siz öğrencilere, başta öğrenci belgesi, not dökümü (transcript), erkek öğrencilerimiz için askerlik erteletme belgesi, her dönem akademik danışmanlarınıza götürüp ders kaydı yapabileceğiniz ders kayıt formu ve Üniversite'de geçireceğiniz akademik süreç içerisinde gerekli tüm belgeleri sunmak için her zaman hazır durumdadır.

Öğrencilerimiz, üniversitemiz bilgi işlem dairesinden alacakları kullanıcı bilgileri ve şifrelerini kullanarak Öğrenci Bilgi Sistemine (ogrenci.kstu.edu.tr)  giriş yapabilmekte ve belli konularda erişim hakkına sahip olmaktadırlar. Bu hak ile dönem içerisinde almış oldukları dersler, ders programı, dönem sonu aldıkları notlar ve yapılacak olan tüm duyurulara erişme imkanları olacaktır.

 

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Pakize KUTLU

pakize.kutlu@kstu.edu.tr

 ogrenci.isleri@kstu.edu.tr

0392 444 5788 / Dahili: 1113

 

Bilgi Teknolojileri Merkezi

Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimlerin yürüttükleri hizmet  süreçlerinde verimi artırmak amacıyla çağdaş bilgi teknolojilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak; bilgisayar alt yapısını oluşturmak; bilgi işlem hizmetlerini koordine etmek ve yönetmek; teknik gelişmeleri takip ederek yeniliklerin üniversitede uygulanmasını sağlamak.

Web Teknolojileri Merkezi

Üniversiteye bağlı web sitelerin, mobil uygulamaların geliştirilmesini sağlar. Üniversitenin web içeriğinin geliştirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli sistemlerin kurulması ve içerik bazlı grafik işlemlerinin yapılması ile birlikte yeniliklerin web ile entegrasyonunun sağlanmasını hedefler. Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, bilgi iletişim teknolojilerinin de kontrolünü ve geliştirilmesi süreçlerini üstlenmektedir.

 

Bilgi Teknolojileri Sorumlusu

Amin AMAN

amin.aman@kstu.edu.tr

bt@kstu.edu.tr

0392 444 5788 / Dahili: 1130

 

Web Teknolojileri Sorumlusu

Oğuzhan OKTAY

oguzhan.oktay@kstu.edu.tr

webmaster@kstu.edu.tr

 

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı, üniversitemizin etkin tanıtımı için, tanıtım ihtiyacını saptayarak buna uygun iletişim stratejisi ve planını, bunun ayrılmaz birer parçası olarak entegre iletişim planlarını hazırlar. Aşağıda yapılan görev dağılımına göre birim çalışmalarını koordine eder ve aylık plan ve rapor olarak mütevelli heyetine ve genel sekreterliğe bildirir.

  

Birim Görevleri

a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

c) İdare faaliyet raporunu hazırlamak.

d) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

e) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

h) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

i) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

j) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

k) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

l) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

m) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

n) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

o) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

p) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak. 

 

Şube Müdürlüğü

 

Öğr. Gör. Gökçe ÜNAL

gokce.unal@kstu.edu.tr

 

Oğuzhan OKTAY

oguzhan.oktay@kstu.edu.tr

kalite@kstu.edu.tr

 

 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, öğrencilerini ders dışı zamanlarında topluluk ve sportif faaliyetlere yönlendirerek, alanlarında kendilerini geliştirmelerine önem vermektedir.  Bu doğrultuda üniversite bünyesinde gerçekleşen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından organize ve koordine edilmektedir. 

 

 

Öğrenci Yaşamı Daire Başkan Vekili

Mustafa BEHLÜL

mustafa.behlul@kstu.edu.tr

ogrenci.yasami@kstu.edu.tr

Üst yönetimin belirlediği stratejik planlar doğrultusunda Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin tanıtım, mesleki rehberlik ve kariyer faaliyetlerini yönetmek.

 

 

 

 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinin yabancı öğrenci ve uluslararası değişim programlarını içeren uluslararası eğitim stratejisini oluşturmak, planlamak, koordine etmek ve denetlemek; Üniversitenin uluslararası eğitim çevresinde tanınmasını ve tercih edilmesini sağlamak üzere gerekli stratejilerin oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak.

 

 

Uluslararası Ofis Direktörü

Barış YEŞİLBAŞ

baris.yesilbas@kstu.edu.tr

intl.office@kstu.edu.tr

0392 444 5788 (444 KSTU)

Dahili: 1117

İnsan Kaynakları Departmanı

Üniversitemiz insan kaynakları birimimiz üniversite için gerekli insan kaynağının planlanmasını, işe alınmasını, geliştirilmesini ve sürekliliğinin sağlanmasını içeren süreçleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek ile görevlendirilmiştir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Etik değerlere bağlı, vizyoner ve misyoner bakış açısına sahip, kurumsal değerleri geliştirebilecek potansiyele sahip bireyleri istihdam etmek, üniversitemizin insan kaynakları politikasının temelini oluşturur. İnsan odaklı iş üreten üniversitemiz, en değerli varlığın ''insan'' olduğunu kabul ederek çalışanlarının kişisel gelişimleri için çok yönlü eğitimleri planlar ve uygular. Üniversitemiz, çalışanlarının motivasyonunu arttırmak, yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik ruhlarını ön plana çıkararak kendilerine ve çevrelerine değer katmalarını sağlamak, ekip çalışmasını ve ''biz'' duygusunu geliştirmek, insana ve çevreye duyarlı bir rol ile kurumsal politikaların uygulanmasını sağlayan ve geliştiren çok yönlü uluslararası bir insan portföyünü hedeflemektedir.

 

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Serap GÜL

serap.gul@kstu.edu.tr

ik@kstu.edu.tr

 

 

Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası standartlarda teknik işlemlerini yaparak erişime sunmak; bu hizmetlerin gerekli olan bilgi teknolojilerinin kütüphanelerde kurulması ve işletilmesini koordine etmek; akademik birimlerle işbirliği içinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek; basma ve yazma nadir eserlerin sağlanması, dijitalleştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarını yürütmek; kamu kaynaklarından desteklenen bilimsel çalışmaların çıktılarını açık erişimli olarak hizmete sunmak.

 

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı

Dr. Serdal IŞIKTAŞ

serdal.isiktas@kstu.edu.tr

 kutuphane@kstu.edu.tr

 

 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017