English

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI ETKİNLİK KURALLARI

 1. Kulüpler/Topluluklar gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikleri, etkinlik başlangıç tarihinden on beş (15) gün öncesinde Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı istenilen belgelerle sunmak zorundadırlar. Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük onayı alınmayan etkinlikler gerçekleştirilemez.
 2. Kulüpler/Topluluklar üniversite dışında gerçekleştirecekleri veya katılacakları (gezi, yarışma, tırmanış, kamp, dalış, tanıtım, kongre, konferans, festival vb.) etkinlikler için katılımcı üyelerinin son listesini Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı’na etkinliklerin başlangıcından en geç on (10) iş günü öncesinde bildirmek zorundadır. Kulübün/Topluluğun kendi imkanları ile ulaşımı kiralık araç ile sağlamaları halinde, gidilecek olan aracın ruhsat, ulaşımı gerçekleştirecek şoförün ehliyet ve Tursab Belgesi fotokopileri de katılımcı listesine ek yapılacaktır.
 3. Etkinliğin niteliğine göre, faaliyete katılacak mevcut üye listesi ve faaliyet güzergahı/mahalli o bölgenin yerel yöneticilerine, valilik/kaymakamlık makamı ile il/ilçe jandarma komutanlığına, etkinlikten en geç iki (2) gün önce faks ile topluluk tarafından bilgi verilir, bilgilendirme yapıldığına dair iletildi belgesi Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı’na teslim edilir.
 4. Kulüp/Topluluk üyeleri, kendileri ve diğer katılımcılar için, risk doğuran tüm etkinliklerden önce bu faaliyetten doğan olası tehlikeleri üstlendiklerine ilişkin Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bir feragatname imzalar.
 5. Kulüpler/Topluluklar etkinlik faaliyetlerinde bulunmak için Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı’na danışmanlarının olurunu alarak başvurmak zorundadır.
 6. Etkinlik sonrası 1 hafta içinde faaliyet raporu ve fotoğrafların Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.
 7. Etkinlik afişlerinde üniversite logosunun kullanılması zorunludur.
 8. Üniversiteler onaylanmış etkinliklerine üniversiteden ödenek almaları halinde, etkinlik bitiş tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde fiş ve faturalarını ilgili birime teslim etmeleri zorunludur. Özel izin alınmadığı takdirde benzin fişleri kabul edilmez.

 

ÖĞRENCİ YAŞAMI DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI STANT AÇMA KURALLARI

 • Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları Stant açmak için “KSTU Stant Açma Formu” doldurmuş ve onaylatmış olmalıdırlar.

 • Stant başvuruları Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına, stant açılması istenen tarihten en az 1 gün önce yapılmış olmalıdır. Aynı gün içerisinde yapılan başvurular kabul edilmez.

 • Kulüp/Topluluk stantlarında satış yapılması kesinlikle yasaktır.

 • Stant sorumlusu ve görevlilerinin belirlenip Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına bildirilmesi zorunludur.

 • Kulüp/Topluluk stantlarında öğrenciler dışında yabancılar bulunamaz ve çalışamaz.

 • Mezun öğrencilerin stantlarda yer alacakları başvuru formuna katılımcıların isim, soy isim ve mezuniyet yılları ek olarak belirtilmelidir.

 • Stantlarda alkollü ürünlerin tanıtımı yapılamaz ve stantlarda kesinlikle bulundurulamaz.

 • Gelir getirici her standın izin belgesi olmak zorundadır. İzin olması halinde, fiyat listesi olmalı ve herkesin görebileceği şekilde asılmalıdır.

 • Stantlar ve çevresi temiz tutulmalıdır. Her stant çöp kutusu bulundurmak zorundadır.

 • Çevreyi ve diğer stantları rahatsız edici davranış içinde bulunulamaz.

 • Her stant kendilerine izin verilen yerde kurulacaktır.

 • Siyasi propaganda, ideolojik yayın ve yasaklanmış her türlü fikrin tanıtımı ve belgelerinin dağıtımı yasaktır.

 • Telif Hakları Yasası kapsamında yer alan eserlerin, yasal olmayan yoldan çoğaltılmış kopyalarının satılması, bulundurulması, izletilmesi yasaktır.

 • Stantlarda yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.

 • Kurallara uygun davranmayan stantların sorumluları önce uyarılacak, ikinci uyarıda stantları kapatılacaktır.

 • Tüm stantlara elektrik Üniversitemiz tarafından, stantlarda gereksinim duyulacak uzatma kablosu ise stant görevlileri tarafından sağlanacaktır.

 • Her standa birer adet masa ve iki sandalye Üniversite tarafından verilecektir. İlave masa, çöp kovası, çardak, şemsiye vb malzemeler stant sorumluları tarafından sağlanmak zorundadır.

 • Stantlarında gıda dağıtımı yapacak topluluklar bunu başvurularında belirtmeli ve onay almak zorundadırlar.

 • Sağlığa zararlı ürün dağıtımı/satışı yapılamaz.

 

 

ÖĞRENCİ YAŞAMI DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

Bir akademik yıl süresince aşağıdaki şartları yerine getirmiş olan topluluklar, bir sonraki akademik yılda varlıklarını devam ettirirler.

 1. Kuruluş amaç ve hedeflerine uygun en az iki (spor topluluklarında bir) faaliyet gerçekleştirmek (spor topluluklarının yaptıkları antrenmanlar faaliyet olarak değerlendirilmez),

 2. Üye sayısı en az on olmak,

 3. Akademik yıl başlangıç tarihini takiben dört hafta içinde genel kurul gerçekleştirmiş olmak,

 4. En az iki Yönetim Kurulu toplantısı yapmış olmak (Tüzüklerinde değişiklik yapan toplulukların yeni tüzüklerini Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı onayına sunmaları zorunludur)

 5.  Topluluk defterlerini eksiksiz tutmak ve bahar dönemi sonu itibariyle iki hafta içinde Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına teslim etmiş olmak.

Bu şartları yerine getirmeyen toplulukların durumu akademik yılsonunda idari kurulda görüşülür. Yapılan değerlendirme sonucunda, topluluğun takip edecek akademik yılda uyarılarak devam etmesine veya faaliyetlerinin bir akademik yıl süresince askıya alınmasına karar verilebilir ve alınan askı kararı Rektörlük Makamına sunulur.

 

Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı

 

 

ÖĞRENCİ TOPLULUĞU KURULUŞ PROSEDÜRÜ VE GEREKLİ BELGELER

Öğrenci Topluluğu kuracak olan öğrencilerimizin, topluluk kuruluş işlemlerini başlatmadan önce mutlaka “Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve Çalışma İlkeleri” yönergesini okumaları gereklidir.

Yeni Öğrenci Topluluk kurulma başvurusu ne zaman yapılır ?

 • Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları her akademik yılın başlangıç gününden itibaren dört hafta içinde topluluk kuruluş başvurularını yapabilirler.

 • Başvuru takibi Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından akademik yılın başlangıç tarihinden iki hafta öncesinde ve kuruluş başvuru takvimi boyunca üniversite geneline duyurulur.

Kimler Öğrenci Topluluğu kurabilir?

 • Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri Öğrenci Topluluğu kurabilir.

Fakat; 

 • YÖK Disiplin Yönetmeliği uyarınca herhangi bir ceza almış olan ve

 • Başvurunun yapıldığı tarihte Genel Not Ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler Öğrenci Topluluklarının yönetim kurullarında yer alamazlar.

Topluluk Kuruluşunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Topluluk başvuru formu (danışman imzasının bulunması zorunludur),

 • İlk yıl için öngörülen etkinliklerin takvimi,

 • İlk yıl için öngörülen etkinliklerin içerikleri ve bütçesi, 

 • En az 10 kişiden oluşan üye listesi sunulur.

Topluluk kuruluşu ne zaman onaylanır, topluluklar ne zaman etkinlik/faaliyette bulunabilir?

 • Kuruluş başvuruları Öğrenci Toplulukları İdari Kurulunda değerlendirilir, değerlendirme raporuyla birlikte Rektörlük Makamına sunulur.

 • Rektörlük Makamının uygundur vermesi ile Topluluk etkinlik/faaliyetlerde bulunabilir.

Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı

 

 

YÖNERGE

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ

ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KULÜP VE TOPLULUKLARI

KURULMA VE ÇALIŞMA İLKELERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönerge, KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi öğrencilerinin sosyal, sanatsal, akademik, bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla oluşturacakları Öğrenci Kulüp ve Topluluklarının kuruluş, yönetim, işleyiş ve denetimini düzenler.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönergede öngörülen esaslar, KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi'nin ön lisans, lisans, lisansüstü, mezun öğrencilerinin kulüp ve topluluk üyelikleri ve KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi Öğrenci Kulüp ve Toplulukları ile ilgili konuları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3-  (1) Bu yönergedeki,

a)      Üniversite: KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi’ni,

b)      Rektörlük: KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi Rektörlüğünü,

c)      Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı: Öğrenci Kulüp ve Topluluk etkinliklerine rehberlik yapan, Kulüp/Topluluk etkinlik ve defterlerinin denetimini gerçekleştiren, etkinlik onayı için Rektörlük Makamı ile yazışmaları yapan ve tüm kulüplerin/topluluklarla koordinasyonu sağlayan Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığını,

ç)  Kulüp / Topluluk: Madde birde belirtilen amaca uygun şekilde kurulan Öğrenci Kulüp veya Topluluğu’nu,

d) Kulüp / Topluluk Danışmanı: Kulüp / Topluluk çalışmalarına bilgi ve deneyimleri ile katkıda bulunan, üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları ya da tam zamanlı idari personelini (bir kulübün/topluluğun birden fazla danışmanı olabilir),

e) İdari Kurul: Kulüplerin / Toplulukların kuruluşu, işleyişi, değerlendirilmesi, gerekli görüldüğü durumlarda faaliyetlerinin durdurulması, askıya alınması veya kapatılması ile ilgili kararları alan ve aldığı kararları onay için Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı üzerinden yazı ile Rektörlüğe bildiren ve; Öğrenci Yaşamı Daire Başkanı, Mütevelli Heyeti Kültür ve Sanat Danışmanı, Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı Kulüp/Topluluk Sorumluları, Üniversite Hukuk Müşaviri, Etkinlik ve Projeler Daire Başkanı, ARGE, Kariyer ve Sektör İlişkileri Daire Başkanı, Öğrenci Konsey Başkanı, Öğrenci Kulüpleri/Topluluklarının kendi aralarından seçecekleri birer temsilcilerden oluşan Kurulu,

f) Askıya Alınmış Kulüp/Topluluk: İdari Kurul tarafından faaliyetleri askıya alınmış kulübü/topluluğu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Topluluk Kuruluşu 

Başvuru

MADDE 4- (1) Kulüp/Topluluk Kuruluş Başvurusu: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinden en az 10 öğrenci tarafından Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına yapılır.

(2) Başvuruda; Kulüp/Topluluk başvuru formu, ilk yıl için öngörülen etkinliklerin takvimi, içerikleri ve bütçesi,  en az 10 kişiden oluşan üye listesi sunulur.

Kuruluş başvuru takvimi

MADDE 5- (1) Kulüp/Topluluk Kuruluş başvuruları, akademik yılın ilk gününden itibaren dört hafta içinde yapılır.

(2) Başvuru takvimi Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından akademik yılın ilk gününden iki hafta öncesinde ve kuruluş başvuru takvimi boyunca üniversite genelinde duyurulur.

Kuruluş kararı

MADDE 6- (1) Kuruluş başvurusu yapan Kulübün/topluluğun başvurusu İdari Kurulda değerlendirilir. Toplantıda Öğrenci Yaşamı Daire Başkanı başvurular hakkında bilgi sunar ve görüş belirtir. Kulübün/Topluluğun kuruluşu yapılan oylama ile karara bağlanır ve Rektörlük Makamının onayına sunulur.

(2) İdari Kurul yaptığı görüşme sonucunda başvuru yapan bir Kulüp/Topluluk için eksik hususlar tespit eder ve/veya bazı değişiklikler önerme kararı alırsa, Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı kurucu üyelere alınan kararı tebliğ eder ve düzeltmeler için kendilerine, tebliğ gününden itibaren bir hafta süre tanır.

Kulüp/Topluluk kuruluşlarında faaliyet alanlarıyla ilgili görüş alınması

MADDE 7- (1) Kulüp/Topluluk kuruluş başvurularında, Öğrenci Yaşamı Daire Başkanı ilgili birim, uzman, kurum,  kuruluşlardan görüş alabilir ve idari kurul toplantısında bilgilendirme yapar.

Benzer Faaliyet Alanı ve Amaçları Olan Kulüpler/Topluluklar

MADDE 8- (1) Kuruluş başvurusu yapan kulübün/topluluğun amaçları ve faaliyet alanı, daha önce kurulmuş bir kulüp/topluluk ile aynı ya da benzer ise, Öğrenci Yaşamı Daire Başkanı ve/veya Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı Kulüp/Topluluk Sorumluları durumu kurucu üyelere bildirir. Kurucu üyeler başvurularında ısrar ederse başvuru İdari Kurul tarafından görüşülür ve karara bağlanır. Öğrenci Yaşamı Daire Başkanı, İdari Kurul toplantısı için kurucu üyelerden bir kişinin hazır bulunmasını gerek gördüğü takdirde isteyebilir.

(2) Yeni kuruluş başvurusu yapan kulüpler/topluluklar içerisinde aynı veya benzer alanlarda uğraş ve amaçları olan başvurular konusunda Öğrenci Yaşamı Daire Başkanı ve/veya Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı Kulüp/Topluluk Sorumluları,  kurucu üyelere durum ile ilgili bilgi verir ve ortak oluşum talep eder. Kurucu üyeler başvurularında ısrar ederlerse, başvuru idari kurul tarafından görüşülür ve karara bağlanır. İdari Kurul konu ile ilgili yaptığı görüşme sırasında, başvuru sahibi kulüplerin/toplulukların faaliyet alanlarıyla ilgili uzman veya birimlerden görüş alabilir.  Öğrenci Yaşamı Daire Başkanı, İdari Kurul toplantısı için her iki kulübü/topluluğu temsilen birer kişinin hazır bulunmasını gerek gördüğü takdirde isteyebilir.  Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut kulüpler/topluluklar arasında benzer uğraş ve amaçları olan kulüplerin/toplulukların durumları İdari Kurul’un ilk toplantısında değerlendirilir, birleştirme uygun görülmesi halinde karar alınır.

 

 

Kuruluş genel kurulu

MADDE 9- (1) Kulüp/Topluluk Kuruluş Genel Kurulu, Rektörlük Makamı tarafından kurulması onaylanan ve yazılı olarak Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından kurucu üyelere bildirilen yeni kulüp/topluluk, belge kendilerine ulaştıktan üç hafta içerisinde Genel Kurulu yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp/Topluluk Faaliyetlerinin Devamı

Kulüplerin/Toplulukların devamı

MADDE 10- (1) Bir akademik yıl süresince aşağıdaki şartları yerine getirmiş olan kulüpler/topluluklar, bir sonraki akademik yılda varlıklarını devam ettirirler.

a)    Kuruluş amaç ve hedeflerine uygun en az iki (spor topluluklarında bir) faaliyet gerçekleştirmek (spor topluluklarının yaptıkları antrenmanlar faaliyet olarak değerlendirilmez),

b)   Üye sayısı en az on olmak,

c)    Akademik yıl başlangıç tarihini takiben dört hafta içinde genel kurul gerçekleştirmiş olmak,  

ç) En az iki Yönetim Kurulu toplantısı yapmış olmak,

d) Kulüp/Topluluk defterlerini eksiksiz tutmak ve bahar dönemi sonu itibariyle iki hafta içinde Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına teslim etmiş olmak,

(2) Bu şartları yerine getirmeyen kulüplerin/toplulukların durumu akademik yılsonunda idari kurulda görüşülür. Yapılan değerlendirme sonucunda, kulübün/topluluğun takip edecek akademik yılda uyarılarak devam etmesine veya faaliyetlerinin bir akademik yıl süresince askıya alınmasına karar verilebilir ve alınan askı kararı Rektörlük Makamına sunulur.

(3) İki akademik yıl süresince askıda kalan kulüp/topluluk İdari Kurul kararıyla kapatılır, Rektörlük Makamına bildirilir.

Başvuru belgeleri

MADDE 11- (1) İdari Kurul tarafından faaliyetlerine, takip eden akademik yılda devam etmesi kararlaştırılan kulüplerin/toplulukların, akademik yıl başlangıç tarihinden itibaren dört hafta içinde Genel Kurullarını gerçekleştirmiş olmaları ve aşağıda yer alan belgelerle birlikte Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına başvurmaları gerekir.

a)      Genel Kurul Tutanağı,

b)      Mevcut üye listesi,

c)      Seçilen yeni Yönetim Kurulu üye listesi,

d)     Yeni akademik yıl için bütçe taslağı,

e)      Önceki yılın etkinlik raporu,

f)       Yeni akademik yıl için öngörülen faaliyet takvimi.

(2)  Akademik yılın başlangıç gününden dört hafta içinde bu işlemleri tamamlamayan ve istenen belgeleri Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına teslim etmeyen kulüplerin/toplulukların kapatılması, Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından İdari Kurula önerilir.

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kulüplere/Topluluklara Üyelik 

Üyelik serbestisi

MADDE 12- (1) KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi öğrencileri, istedikleri her kulübe/topluluğa üye olma hakkına sahiptirler.

Üyelik başvurusu

MADDE 13- (1) Başvuru, kulüp/topluluk yönetim kuruluna yapılır. Kulüp/Topluluk yönetim kurulu tarafından alınan üyelik kararı üye defterine işlenir.

Aktif üye

MADDE 14- (1) Bir akademik yıl içinde kulüp/topluluk çalışmalarında etkin olarak görev alan, genel kurula katılan ve kulübün/topluluğun amaç ve hedefleri doğrultusunda bu yönergenin çizdiği sınırlar çerçevesinde çalışmalar yapan üyeler kulüp/topluluk aktif üyeleridir.

Mezun üyeler

MADDE 15-  (1) KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümlerinden mezun olanlar, KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi Mezunlar Ofisine kayıt yaptırdıklarına dair belge ile kulüplere/topluluklara üye olabilirler.

(2) Mezun üyeler kulüp/topluluk başkanı olamaz ve yönetim kurulunda yer alamazlar.

(3) Mezun üyeler oy kullanma hakkına sahiptirler.

(4) Her kulüp/topluluk mezun öğrenciler ile alacakları kulüplerine/topluluklarına özgü kararları İç Tüzüklerinde belirtmek zorundadırlar.

Fahri üyeler

MADDE 16- (1) Üniversite akademik ve idari personeli, kulüp/topluluk faaliyetlerine katkı ve faydaları nedeniyle Fahri Üye olabilirler.

(2) Fahri Üyeler Genel Kurula katılabilir fakat oy kullanamazlar.

Birden fazla kulübe/topluluğa üyelik

MADDE 17- (1) Birden fazla kulübe/topluluğa üye olunabilir, ancak sadece bir kulübün/topluluğun Yönetim Kurulunda yer alınabilir.

Asgari üye sayısı

MADDE 18-  (1) Kulübün/Topluluğun üye sayısı, mezun öğrenciler hariç, on kişiden az olamaz. Bu sayının altına düştüğü tespit edilen kulüpler/topluluklar, Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından yazıyla uyarılır.

Üyelerin seçme ve seçilme hakkı

MADDE 19- (1) Kulüp/Topluluk üyelerinin seçme ve seçilme hakları vardır.

(2) Fahri Üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 20- (1) Öğrenciler, bir Kulübün/Topluluğun üyeliğinden ayrılmak istemeleri durumunda ilgili Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu’na bu isteklerini yazılı olarak bildirirler.

(2) Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu, üyeliğin sona erdiğini başvuru yapan öğrenciye yazılı olarak bildirir.

(3)  Mezun olan öğrencilerin üyelikleri düşer. İlgili Kulüp/Topluluk üye defterine mezun öğrencileri işler ve üyelikten çıkartır. Eğer mezun öğrenci kulüp/topluluk faaliyetlerine devam etmek isterse, Mezunlar Ofisine yapacağı kayıt ve alacağı belgeyi, kulüp/topluluk yönetim kuruluna verip üyeliğine devam edebilir.

Üye listesi

MADDE 21-  (1) Kulüpler/Topluluklar danışman onaylı Üye Listelerini, her akademik yarıyılın başlangıç tarihini takip eden iki hafta içinde Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına teslim ederler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kulübün/Topluluğun Organları 

Organlar

MADDE 22- (1) Kulübün/Topluluğun organları şunlardır;

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu.

Genel kurul

MADDE 23-  (1) Her Kulüp/Topluluk, her yıl en az bir kez Genel Kurul yapmak zorundadır. Genel Kurul ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmektedir:

a) Kuruluş Genel Kurulu: İdari Kurul tarafından kuruluşu onaylanan ve yazılı olarak kurucu üyelere bildirilen yeni Kulüp/Topluluk, en geç yazılı bildirimin kendilerine iletildiği günü takip eden iki hafta içinde Kuruluş Genel Kurulu yapar. Kuruluş Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerle belirlenen Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu kendi Kulüp/Topluluk İç Tüzüklerini hazırlayarak en geç iki hafta içinde Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı onayına sunar. Akademik yılın başlangıç tarihini takiben dört hafta içinde bu işlemleri tamamlamayan Kulüplerin/Toplulukların kuruluş kararı iptal edilir.

b) Olağan Genel Kurul: İdari Kurul tarafından faaliyetlerine bir sonraki akademik yılda da devam etme kararı alınan Kulüpler/Topluluklar, en geç, akademik yılın başlangıç tarihini takip eden dört hafta içinde Olağan Genel Kurul yaparlar.

c) Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda Olağanüstü Genel Kurul kararı alabilir. Ayrıca, Kulüp/Topluluk aktif üyelerinin toplam sayısının yüzde yirmi beşinin yazılı olarak başvurmaları durumunda Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul kararı almak zorundadır. Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu bu başvuruyu takiben iki hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul kararı almazsa, başvuru sahibi üyeler Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına taleplerini yazılı olarak iletirler. Öğrenci Yaşamı Daire Başkanı başvuruyu gerekli görmesi halinde İdari Kurulu toplayarak ya da İdari Kurul üyelerinin görüşünü alarak değerlendirir. Başvuruyu yerinde bulması halinde Kulübün/Topluluğun Olağanüstü Genel Kurul yapmasına karar verir ve mevcut yönetim kurulunu uyarır.

Genel kurul çağrısı

MADDE 24- (1) Genel Kurul için tarih ve yeri Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu belirler ve belirlenen Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta önce üyelere elektronik posta, eğer varsa kulübe/topluluğa ait sosyal medya platformları, hesapları ve kulübe/topluluğa ait internet sitesi aracılığıyla duyurur. Bu çağrının aynı zamanda Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına da iletilmesi zorunludur. Kuruluş Genel Kurulu için çağrıyı ise kurucu üyeler yaparlar.

Genel kurul üyeliği

MADDE 25-  (1) Kulübün/Topluluğun üye kayıtlarında yer alan her üye, Genel Kurul üyesidir ve Genel Kurul’a katılma hakkına sahiptir. Kulüp/Topluluk İç Tüzüğünde aksine hüküm yer almadıkça her üye oy hakkına sahiptir. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar, vekaletle oy kullanılamaz. 

(2) Genel Kurula bu yönergenin izin verdiği ve kulübün/topluluğun onaylanmış iç tüzüklerinde belirtilen niteliğe sahip üyeler katılabilir. Diğer üyeler Genel Kurula gözlemci olarak katılırlar.

Genel kurulun toplanma yeter sayısı

MADDE 26-  (1) Kulüp/Topluluk Genel Kurulunun toplanabilmesi için kayıtlı üyelerin toplam sayısının yarısından fazlasının Genel Kurul için ilan edilen tarih ve saatte belirlenmiş yerde hazır bulunması gerekir.

(2) Genel Kurul üyelerinin isimlerinin yer aldığı liste, kulüp/topluluk Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurul yapılacak salonda hazır bulundurulur ve katılan üyeler tarafından imzalanır. Bu listenin muhafazası, Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Genel Kurulun, bu maddede belirtilen toplanma yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle toplanamaması halinde, otomatik olarak bir hafta sonra tekrar toplanma kararı alınmış olur. Durum Yönetim Kurulu tarafından üyelere bir kez daha bilgi kısmına Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı da eklenerek elektronik posta ile duyurulur.

(3)İkinci kez yapılan Genel Kurul’da Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığından bir temsilcinin gözlemci olarak bulunması zorunludur. İkinci kez yapılan genel Kurul’da da yeter sayı olmaması durumunda kulübün/topluluğun faaliyetleri yapılacak ilk idari kurul toplantısına kadar durdurulur.

(4) İdari Kurul yukarıda belirtilen durumdaki kulüp/topluluk için aşağıdaki kararlardan birini alır;

a) Kulüp/Topluluk faaliyetleri akademik yıl boyunca durdurulur.

b) Mevcut Yönetim Kurulunun akademi yıl için hazırladıkları program incelenir, kulübün/topluluğun 3 ay içinde yeni üye alımı ve yeni bir Genel Kurul yapması şart koşularak kulüp/topluluk faaliyetlerine devam edebilir.

Divan kurulu

MADDE 27- (1) Genel Kurulda, Toplanma yeter sayısının mevcut olduğunun tespitinden sonra, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirdiği bir üye tarafından Genel Kurul’un açıldığı ilan edilir. Ardından, Genel Kurulu yönetmek üzere Divan Kurulu oluşturulur.

(2) Divan Kurulu, bir başkan ve iki yazman üyeden oluşur. Genel Kurul’da hazır bulunan üyeler kendileri aday olabilecekleri gibi, aday da gösterilebilirler.

(3) Divan Kurulu seçimleri açık oyla yapılır.

(4)  Divan Kurulu, Genel Kurulun düzeninden sorumludur ve Genel Kurul tutanağını düzenler ve imzaladıktan sonra Yönetim Kurulu’na teslim eder.

Karar alma çoğunluğu 

MADDE 28- (1) Genel Kurul’da karar alınabilmesi ve seçimlerde seçilme için, Genel Kurul’a katılan üyelerin yarısından fazlasının oyunu almak yeterlidir.

Genel kurulun görevleri

MADDE 29- (1) Genel Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)    Divan Kurulunu seçmek,

b)    Yönetim kurulunu seçmek,

c)    Denetim Kurulunu seçmek,

ç) Yönetim kurulunun çalışmalarını değerlendirmek ve ibra etmek,

d)   İç tüzüğü hazırlamak, iç tüzükte değişiklik yapmak,

e)    Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan etkinlik programını aynen ya da değiştirerek onaylamak,

f)     Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi aynen ya da değiştirerek onaylamak,

g)   Kulübün/Topluluğun kapatılmasına karar vermek (Bu karar için, Kulübe/Topluluğa kayıtlı tüm üyelerin dörtte üçünün oyu gereklidir).

(2) Bu maddede yer almayan görevlere, gerekli gördükleri takdirde Kulüpler/Topluluklar İç Tüzüklerinde yer verebilirler; ancak, bunlar Yönerge maddelerine aykırı olamazlar.

Yönetim kurulu

MADDE 30- (1)Yönetim Kurulu kulübün/topluluğun icra organıdır.  Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmektedir:

a)    Kulübün/Topluluğun belirlenmiş olan amaç ve hedeflerine uygun etkinlikler düzenlemek ve gerekli gördüğü çalışmaları yapmak,

b)      Üyelikle ilgili tüm işleri yapmak, ilgili kayıtları tutmak,

ç)   İç Tüzük hazırlamak,

d)   Etkinlik programını hazırlamak,

e)   Bütçeyi hazırlamak,

f)   Mali konularla ilgili kayıtları tutmak.

(2) Bu maddede yer almayan görevlere, gerekli gördükleri takdirde Kulüpler/Topluluklar İç Tüzüklerinde yer verebilirler; ancak, bunlar Yönerge maddelerine aykırı olamazlar.

Üye sayısı

MADDE 31- (1) Yönetim Kurulu Üye Sayısı: Bir Kulübün/Topluluğun Yönetim Kurulu, Kulübe/Topluluğa üye sayısı 50’den az ise en az 3 en fazla 7, 50 ile 100 üye sayısına sahip ise en az 5 en fazla 7, 100 üyeden fazla ise 7 üyeden oluşur ve bu sayı İç Tüzükte belirtilir. Başkan, Sekreter ve Sayman dışındaki görevlerin tanımı İç Tüzükte yer alır.

Başkan

MADDE 32- (1) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu’na başkanlık eder ve Kulübü/Topluluğu temsil eder. Tüm mali talepler için Sayman ile ortak imza yetkisine sahiptir.

Sekreter

MADDE 33- (1) Sekreter, Kulübün/Topluluğun, bu Yönergede belirtilen defterlerini tutar, Yönetim Kurulu karar tutanaklarını hazırlar, üyelere Genel Kurul çağrılarını yapar, Yönetim Kurulu toplantı çağrılarını üyelere iletir ve eğer varsa İç Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Sayman

MADDE 34- (1) Sayman, Kulübün/Topluluğun mali konulardaki kayıtlarını tutar, bütçeyi hazırlar, akademik yılsonunda mali raporu hazırlar ve Yönetim Kurulu’na sunar. Tüm mali talepler için Başkan ile ortak imza yetkisine sahiptir. Ayrıca, varsa İç Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Diğer yönetim kurulu üyelikleri

MADDE 35-  (1) Üye sayısı 3’ten fazla olan Kulüplerde/Topluluklarda bu üyeliklerin tanımı ve görev ile yetkileri İç Tüzükte belirtilir.

Yönetim kurulu üyeliğine adaylık şartları

MADDE 36- (1) Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a)      YÖK Disiplin Yönetmeliği uyarınca herhangi bir ceza almış olmamak.

b)      Başvurunun yapıldığı tarihte Genel Not Ortalaması en az 2.00 olmak.

Yönetim kurulu üyelik süresi

MADDE 37- (1) Yönetim Kurulu üyeliği süresi bir akademik yıldır.

Yönetim kurulu üyeliğine adaylık başvurusu

MADDE 38- (1) Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu üyeliğine başvuru, ilan edilen Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar Kulüp/Topluluk Yönetim Kurulu’na yapılır. Başvuruları alan Yönetim Kurulu adayların isimlerini tüm üyelere Genel Kurul’dan önce elektronik posta ile bilgi kısmına Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı eklenerek duyurur.

Yönetim kurulu üyelikleri seçimi

MADDE 39- (1) Seçimler kapalı oy usulüne göre yapılır. Yönetim Kurulu, ilan ettiği adayların isimlerinin soyadı sırasına göre yer aldığı oy pusulalarını hazırlar. Genel Kurula katılan üyelerin her birine imza karşılığı verir.

(2) Yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda gizli oyla seçilen Madde 31’de vurgulanan sayıdaki yönetim kurulu üye sayısına ulaşılamaz ise, ikinci tur seçim yapılır ve yeterli sayıda yönetim kurulu üyesi seçilene kadar seçim devam eder.

(3) Hiç bir adayın işaretlenmediği veya Yönetim Kurulu üye sayısından fazla adayın işaretlendiği veya pusulada belirtilmeyen başka bir ismin yazıldığı oylar geçersiz sayılır.

(4) Oyların sayımı Genel Kurul’da açık şekilde yapılır.

Yönetim kurulu yedek üyeleri

MADDE 40- (1) Yapılan seçimlerde, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyen adaylar, Yedek Üye listesinde aldıkları oy sayısına göre sıralanır ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde göreve çağrılır.

(2) Yönetim Kurulu Seçimi sırasında oy eşitliği olması halinde, eşit oyu alan üyelerle ilgili açık oylama yapılır.

Yönetim kurulu başkanının seçilmesi

MADDE 41- (1) Seçilen yönetim kurulu ilk toplantısında başkanı, sekreteri ve saymanı kendi içinde seçer.

Tekrar seçilme

MADDE 42- (1) Kulüplerde/Topluluklarda Yönetim Kurulu üyeliği en fazla iki dönem yapılabilir.

Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması

MADDE 43- (1) İstifa veya diğer başka nedenlerle bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması durumunda, Yedek Üye Listesinde ilk sırada yer alan üye Yönetim Kurulu’na davet edilir. Bu durumda Yönetim Kurulu kendi içinde tekrar görev dağılımı yapar ve yeni listeyi Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu üyeliğinden eksilme olması durumunda göreve gelecek olan yedek üye sıralamasında da eşit oy söz konusunu ise, mevcut yönetim kurulu karar defterine işleyerek yeni yönetim kurulu üyesini belirler.

Denetleme kurulu

MADDE 44- (1) Denetleme Kurulu, Kulübün/Topluluğun faaliyetlerini denetlemekten sorumlu organdır. Denetleme Kurulu ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmektedir.

a) Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun akademik yıl süresince yaptığı etkinlikleri ve çalışmaları değerlendirir ve hazırladığı raporu Yönetim Kuruluna ve Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına sunar.

b) Denetleme Kurulu bir başkan ve iki üyeden oluşur. Seçim, Genel Kurul’da yapılır. Üyeler kendileri aday olabilecekleri gibi, aday da gösterilebilirler.

c) Seçim açık oyla yapılır ve seçilen üyeler kendi aralarında Başkanı belirler.

d) Denetleme Kurulunda yer alan üyeler yönetim kurulunda yer alamazlar.  

ALTINCI BÖLÜM

   Genel Kurallar

Kulüp/Topluluk logoları

MADDE 45- (1) Kulüpler/Topluluklar gerçekleştirecekleri tüm faaliyetlerde Üniversite logosunu özgün haliyle kullanmaları zorunludur. Kulüplerin/Toplulukların kendilerine ait logoları olamaz.

Kulüp/Topluluk defterleri

MADDE 46- (1) Kulüpler/Topluluklar aşağıda belirtilen defterleri tutmakla yükümlüdür.

a)      Üye kayıt defteri.

b)      İşletme defteri.

c)      Demirbaş defteri.

d)     Karar defteri.

(2) Yukarıda belirtilen defterler Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından temin edilir ve her sayfası numaralandırılarak her sayfasına Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı kaşesi basılır.

(3) Bu defterler her akademik yılsonunda Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından denetlenir.

Etkinliklerin duyurulması

MADDE 47- (1) Kulüpler/Topluluklar etkinliklerini duyurma ve gerçekleştirmede Rektörlük tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiş kurallara uyarlar.

Etkinliğin bildirimi

MADDE 48- (1) Kulüpler/Topluluklar gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikleri, etkinlik başlangıç tarihinden on beş gün öncesinde Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına istenilen belgelerle sunmak zorundadırlar.

(2) Kulüpler/Topluluklar üniversite dışında gerçekleştirecekleri veya katılacakları (gezi, yarışma, tırmanış, kamp, dalış, tanıtım, kongre, konferans, festival vb.) etkinlikler için katılımcı üyelerinin son listesini Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına etkinliklerin başlangıcından en geç on iş günü öncesinde bildirmek zorundadır.

(3) Etkinliğin niteliğine göre, faaliyete katılacak mevcut üye listesi ve faaliyet güzergâhı/mahalli o bölgenin yerel yöneticilerine, valilik/kaymakamlık makamı ile il/ilçe jandarma komutanlığına, etkinlikten en geç iki gün önce faks ile kulüp/topluluk tarafından bilgi verilir, bilgilendirme yapıldığına dair iletildi belgesi Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına teslim edilir.

Sosyal sorumluluk dersi

MADDE 49- (1) Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları etkinliklerinin KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi Kurumsal Temel Derslerinden olan “Sosyal Sorumluluk Dersi” kapsamında değerlendirilmesi kararı ilgili Fakülte Dekanlıklarına/ Yüksekokul Müdürlüklerine aittir.

Feragat

MADDE 50- (1) Kulüp/Topluluk üyeleri, kendileri ve diğer katılımcılar için, risk doğuran tüm etkinliklerden önce bu faaliyetten doğan olası tehlikeleri üstlendiklerine ilişkin Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bir feragatname imzalar.

Topluluk danışmanın görevleri

MADDE 51- (1) Kulüpler/Topluluklar etkinlik faaliyetlerinde bulunmak için Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına danışmanın olurunu alarak başvurmak zorundadır.

(2) Danışman görevlendirildiği kulübün/topluluğun ilk genel kurulu, olağanüstü ve olağan genel kurullarının usule uygun toplanması, oluşturulan organlarının zamanında ve etkin olarak çalışması için gerekli desteği vermek zorundadır.

(3) Danışman kulüp/topluluk üyeleri arasında ve kulüp/topluluk yönetimi ile üyeler arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için gerekli gayreti gösterir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

     Mali Hususlar

Bütçe

MADDE 52- (1) Kulüplerin/Toplulukların mali konular ile ilgili hususları aşağıda belirtilmektedir.

a) Her Kulüp/Topluluk, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan yıllık bütçe önerisini Kulüp/Topluluk Genel Kurulunun onayına sunar ve ardından Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına teslim eder.

b) Kulüplerden/Topluluklardan gelen bütçe önerileri İdari Kurul tarafından değerlendirilir. İdari Kurul’da yapılan görüşme sonucu hazırlanan Kulüpler/Topluluklar Genel Bütçesi, Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığına Öğrenci Kulüpleri/Toplulukları için ayrılan bütçesine dahil edilir.

c) Rektörlük makamının her bir faaliyet için onayı ile geçerlilik kazanır.

Gelirler

MADDE 53-  (1) Kulüplerin/Toplulukların Gelirleri, Üniversite tarafından Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı onayı ile kendilerine tahsis edilen bütçe, Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı onayı ile elde ettikleri destekler (sponsorluklar) ve düzenledikleri etkinlikler ile elde edilen katılım ücretlerinden oluşur.

(2) Üyelerden aidat veya benzer isimler altında para alınmaz.

Giderler

MADDE 54- (1) Kulüplerin/Toplulukların giderleri, yönetim giderleri (kırtasiye, genel kurul ve yönetim kurul harcamaları, vb.) ve faaliyet giderlerinden (ulaşım, konaklama, konuk ağırlama, afiş, el ilanı, yaka kartları, gerekli diğer harcamalar, vb.) oluşur.Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı onayı ile yapılacak harcamalar Üniversitenin Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinin ilgili faslından karşılanır.

Dış destek

MADDE 55- (1) Kulüpler/Topluluklar, Üniversite tarafından belirlenmiş şart ve standartlar dâhilinde, üniversite dışından kurum ve kuruluşlarla sponsorluk sözleşmesi yapabilirler. Hazırlanan sözleşme Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından incelenir.Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı kulüpten/topluluktan düzeltme veya değişiklik talep edebilir, gerekli gördüğü durumlarda Üniversite Hukuk Müşaviri ve Mali İşler Daire Başkanlığından görüş isteyebilir. İki nüsha halinde hazırlanan sözleşme, kulüp/topluluk başkanı, destekleyici (sponsor) kurum ya da kuruluştan yetkili bir kişi, Mali İşler Daire Başkanı ve Rektör tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.  

(2) Bir kulüp/topluluk ile bir kurum veya kuruluş arasında imzalanan destek (sponsorluk) sözleşmesi ile belirtilen tutar Üniversite hesabına yatırılır. Kulüp/Topluluk üyeleri destek (sponsorluk) gelirlerini şahsi giderleri için kullanamaz, kendilerine pay alamazlar.

Etkinlik gelir ve giderleri

MADDE 56-  (1) Kulüpler/Topluluklar, yapmayı planladıkları her türlü etkinliğin tahmini bütçesini hazırlayıp, etkinlik başvurusunda belirtirler. Etkinlik için yapılacak her türlü harcama ve etkinlik nedeniyle sağlanacak tüm gelir, alınacak hibe veya destek ile katılım ücret geliri de dâhil olmak üzere, bu tahmini bütçede yer verirler.

(2) Kulüpler/Topluluklar, akademik yılbaşında faaliyet planlarında öngördükleri tahmini bütçenin dışında yeni bütçe talebinde bulunabilirler. Yeni bütçe talebi, etkinliğin niteliği, Kulüp/Topluluk üyelerinin bu etkinlikten yararlanma olanakları, Kulüp/Topluluk dışı öğrencilere açık olup olmama durumu, uluslararası öğrencilere açık olup olmaması, destek (sponsorluk) alınıp alınmadığı ve benzer kıstaslar göz önünde bulundurularak Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından incelenir, uygun bulunması durumunda Rektörlük onayına sunulur.

(3) Kulüplerin/Toplulukların, bir etkinlik kapsamında Üniversite dışından alınacak tüm hizmetler için en az iki teklif alması, bu tekliflerin Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü bilgisi dahilinde alınması, tahmini bütçeye eklenmesi ve yapılan tercihin belirtilmesi gerekir.

(4) Etkinlik için katılım ücreti alınması düşünülüyorsa, bu da etkinlik başvurusunda yer alır.

(5) Gelir ve giderlerle ilgili her türlü işlem akademik yılsonunda, Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığının, Kulüp/Topluluk tarafından ibraz edilen belgeleri incelemesinden sonra İdari Kurul onayına sunar. Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı belgeleri incelerken Mali İşler Daire başkanlığından görüş alabilir. Kulüpler/Topluluklar bu belgeleri beş yıl süreyle muhafaza etmek zorundadırlar.

Mali denetim

MADDE 57-  (1) Kulüpler/Topluluklar, Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü durumlarda mali işlemler ve kayıtlar açısından denetlenebilir. Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı gerekli gördüğü durumlarda Mali İşler Daire Başkanlığından görüş alabilir. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Cezai Hüküm Ve Yaptırımlar

Yasak davranışlar

MADDE 58-  (1) Kulüpler/Topluluklar, KUZEY KIBRIS TÜRK Cumhuriyeti Anayasasında ifade edilen, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, yasalara aykırı tutum, davranış ve etkinliklerde bulunamazlar.

 (2) Kulüpler/Topluluklar, geçerli olan yasalara, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı ve Üniversitenin kamuoyunda yanlış tanınmasına yol açabilecek etkinliklerde bulunamazlar.

 (3) Kulüpler/Topluluk üyeleri maddi çıkar sağlayan etkinliklerde bulunamazlar.

Ticari aracılık

MADDE 59- (1) Kulüpler/Topluluklar, Rektörlüğün izni dışında firmaların ticari organizasyonlarının Üniversitede tanıtımlarına aracı olamazlar. Firmalar, kulüp/topluluk etkinliklerine destekleyici (sponsor) olmayı talep ederlerse, kulüp/topluluk yönerge hükümleri doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirir. 

Yaptırımlar

MADDE 60- (1) Kulüplerin/Toplulukların işleyişleriyle ilgili tespit edilen aşağıdaki durumlarda belirtilen cezalar verilir ve yaptırımlar uygulanır:

a) Uyarı: Bu Yönergede belirtilen hususlara riayet etmediği tespit edilen Kulüpler/Topluluklar Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır. Yazıda, hangi konu(lar)da uyarı verildiği açıkça belirtilir.

b) Geçici Süre ile Durdurma: Öğrenci Yaşamı Daire Başkanlığı tarafından uyarı alan Kulübün/Topluluğun belirtilmiş olan fiilin tekrarı halinde faaliyetleri İdari Kurul tarafından alınan kararla bir haftadan akademik yılsonuna kadar durdurulabilir. Kulübün/Topluluğun faaliyetlerine bir sonraki akademik yılda devam edip etmeyeceği, İdari Kurul’un akademik yılsonunda yapacağı toplantıda kararlaştırılır.

c) Kapatma: Kulüpler/Topluluklar, İdari Kurul tarafından aşağıda yer alan maddeler doğrultusunda kapatılır;

1) Yönergede belirtilen husus ve kurallara aykırı hareket etmek.

2) Kulüp/Topluluk kuruluş amaç ve hedeflerinin dışında faaliyet göstermek.

ç) Üyelik dondurma: Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca “Uzaklaştırma” cezası alan öğrencilerin Kulüplerdeki/Topluluklardaki üyelikleri, cezanın geçerli olduğu sürece dondurulur. Bu öğrenciler Kulüplerin/Toplulukların toplantı ve etkinliklerine katılamazlar.

a)    Disiplin cezası: Bu Yönergenin maddelerine aykırı hareket ettiği tespit edilen ilgili kulüp/topluluk üyesi öğrenciler hakkında gerektiğinde disiplin soruşturması açılması hususunu İdari Kurul Rektörlük Makamına bildirir.

 

Tazmin

MADDE 61-  (1) Kulüplerin/Toplulukların işleyiş ve etkinliklerinde  herhangi mali bir zarar doğması durumunda, bu zarar sebep olanlar tarafından tazmin edilir.

(2) Zarara sebep olanların ilgili Kulüp/Topluluk tarafından tespit edilememesi halinde, zarar bu Kulüpten/Topluluktan talep edilir. 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 63-  (1) Bu Yönerge, KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

 

MADDE 64- (1) Bu yönerge Rektörlük Makamı tarafından yürütülür.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017